Skip to main content

Ủy ban nhân dân

Lãnh đạo UBND xã

- Chủ tịch: Hoàng Văn Hạnh

ĐT: 0377562423

- Phó Chủ tịch: Lã Thị Ký

ĐT: 0374751763

Công chức Văn phòng – Thống kê

- Công chức: Vi Mạnh Cường

ĐT: 0815895012

- Công chức: Vũ Đăng Hiếu

ĐT: 0964732533

Kế toán

- Công chức: Sái Thu Trang

ĐT: 0981550663

Công chức VH-XH

Công chức: Vi Minh Đức

ĐT: 0387510896

Công chức: Trìu Văn Tư

ĐT: 0977520038

Công chức TP-HT

- Công chức: Đăng Tú Phương

ĐT:  0399436655

- Công chức: Hoàng Thị Thanh Chường

ĐT: 0366001718

Công Chức Địa chính - Xây dựng

- Công chức: Lâm Văn Thắng

ĐT: 0978395716

- Công chức: Hoàng Thị Thêm

ĐT: 0353139270

Chỉ huy trưởng Quân sự

- Công chức: Nông Duy Khánh

ĐT: 0983465530

Trưởng Công An

- Công chức: Vi Phúc Hưng

ĐT: 0362996966

 

 

 

 

 

About