Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Mặt trận Tổ quốc

- Chủ tịch: Nguyễn Văn Chè

ĐT: 0366750956

Hội Nông Dân

- Chủ tịch: Dương Văn Cương

ĐT: 0373399444

Cựu chiến binh

- Chủ tịch: Lý Văn Đâu

ĐT: 0366265285

Hội LHPN

- Chủ tịch: Lâm Thúy Hoàng

ĐT: 0383129228

Đoàn thanh niên

Bí thư: Ôn Văn Tuyển

ĐT: 0384887491

 

 

About